Header Ads

 


🐅ปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ... คุณค่าและการขับเคลื่อนในอนาคตจังหวัดนครสวรรค์ ในงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together”🐅

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น.  ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together”  โดยมี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับ และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ จากนั้นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เสือโคร่ง... คุณค่าแห่งป่ามรดกโลก” และได้ร่วมลงนาม “ปฏิญญาสองเสือปากน้ำโพ”เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ โดยมีภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนเข้าร่วมลงนามในปฏิญญา จำนวน 40 หน่วยงานทั้งนี้การจัดงานฯได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2565 ภายในงานจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการ ชมนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเลือกซื้อสินค้า อาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน และชมการแสดงต่างๆ ได้ตลอดทั้ง 3 วัน 🐅ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952🐅
ขับเคลื่อนโดย Blogger.