Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินเยียวยา เฟส 3 ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก กว่า 100 ล้านบาท


 ที่ห้องแตรทอง 1  ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่  3 ปี งบประมาณ 2565 ร่วมกับ อำเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยมีนายบัณฑิต  สาครวิศวะ  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีมอบเงินในครั้งนี้

นายเกรียงไกร  กล่าวว่า  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง ในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการขนสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง  โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ


สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีจำนวน  289 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 125,943,799  บาท  โดยมีการมอบเงินชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ดังนี้ 1. กลุ่มประมงชุมชนบ้านแหลมฉบัง จำนวน 74 ราย  2. กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3  จำนวน 42 ราย  3. กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง จำนวน 25 ราย 4. กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ จำนวน 64 ราย 5. กลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน 58 ราย และ 6. กลุ่มอนุรักษ์ประมงบ้านปากคลองบางละมุง จำนวน 26 ราย

โดยการมอบเงินชดเชยเยียวยา ครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ของการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา ที่มีการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะการก่อสร้าง 4 ปี และช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู  2 ปี  ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา จำนวน 6  ปี 

นายเกรียงไกร  กล่าวอีกว่า  ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง นายอำเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว และคณะทำงานทุกท่าน ที่ร่วมสละเวลา เพื่อร่วมการพิจารณาข้อมูลต่างๆ จนทำให้เกิดการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง จนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

ท่าเรือแหลมฉบัง มิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ฯ ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรือฯ อยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและยั่งยืน”ขับเคลื่อนโดย Blogger.