Header Ads

 


กองเรือยุทธการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


กองเรือยุทธการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ  หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง พร้อมกำลังพลกองเรือยุทธการร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งยังเป็นการธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุกขับเคลื่อนโดย Blogger.