Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ประชุมสร้างความเข้าใจ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 2


   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น. ที่ ห้องประชุมเดอะบอลลูม ชั้น 5 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชนรอบท่าเรือ

สืบเนื่องจาก สัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ใกล้จะสิ้นสุดสัญญา ซึ่งตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดประชุมการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สถานะความพร้อม ความเสี่ยงของโครงการ และความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

          วันนี้จึงได้นำผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรมและเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ มานำเสนอ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้นำไปแก้ไขและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการมากที่สุด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.