Header Ads

 


นายอำเภอบ้านสร้างห่วงใยนักเรียน# ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน เพื่อสร้างความใกล้ชิด และให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษา

      


     วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

     อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


     นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน และคณะครู เพื่อสร้างความใกล้ชิด และถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

     ในการนี้ ด้วยความห่วงใยของนายอำเภอบ้านสร้างต่อสวัสดิภาพของนักเรียน จึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ถึงความพร้อมของมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด – 19 ของทางโรงเรียน พบว่า ในการรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากทางโรงเรียนจะได้มีการนำฉากกั้นมาติดตั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อแล้ว ยังได้มีการจัดระบบคิวในการรับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งวิธีการเหล่านี้ถือเป็นภาพสะท้อนของการดำรงตนในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในขณะที่ยังมีการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่เสมอ

     สำหรับการดำเนินกิจกรรมนี้นายอำเภอบ้านสร้างยังได้ชื่นชมทางโรงเรียนที่จัดมื้ออาหารให้นักเรียน ได้น่ารับประทาน เป็นไปตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนได้สารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะสมต่อการพัฒนาตามช่วงวัย ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารกลางวันของนักเรียนมีคุณภาพ ครบ 5 หมู่ เนื่องจากภาคเอกชนในพื้นที่ได้มีการมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันอยู่เสมอ ส่งผลทำให้ทางโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจัดอาหารมื้อกลางวันได้เป็นอย่างดี

     โอกาสนี้ นายอำเภอบ้านสร้างยังได้นำอาหาร และสิ่งของ รวมทั้งเงินเพื่อสมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ไปมอบให้กับนักเรียน และคณะครู อีกด้วย//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.