Header Ads
นครนายก - ด้วยรักและห่วงใย จากใจ พล.ต.ต.สุรพล บุญมา (ผู้การแดง)ให้การสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

 ด้วยรักและห่วงใยจากใจ พล.ต.ต.สุรพล บุญมา (ผู้การแดง)ให้การสนับสนุนเคื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์,โรงเรียนวัดวังปลาจืด


เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 พล.ต.ต. สุรพล บุญมา ผู้การแดง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค เช่นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืช ปลากระป๋องและน้ำดื่ม พร้อมมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ และนางสาวลัดดาวัลย์ คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังปลาจืด และนายณรงค์ ด้วงศรี ประธานสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ตามที่ทั้งสองโรงเรียนร้องขอรับการสนับสนุนมา


ด้วยทางโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์และโรงเรียนวัดวังปลาจืด จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 - ป.6 มีนักเรียนจำนวน 130 คน จึงได้ขอความอนุเคาระห์ ท่านพล.ต.ต.สุรพล บุญมา (ผู้การแดง)ขอรับการสนุบสนุน ข้าวสาร,น้ำมันพืช,ปลากระป๋อง,และน้ำดื่ม,พร้อมสนับสนุนเงินอาหารกลางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์, โรงเรียนวัดวังปลาจืด เพื่อนำไปใช้อุปโภคบริโภค ในนามคณะครูนักเรียนทั้งสองโรงเรียนขอขอบพระคุณ พล.ต.ต.สุรพล บุญมา ผู้การแดง ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำสิ่งของมามอบให้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมากๆ


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานท์ เนิยใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.