Header Ads

 


ปราจีนบุรีนายอำเภอบ้านสร้าง#ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ การกำจัด ผักตบชวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบ็คโฮ และเรือจากกรมชลประทาน”

      วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


     นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และ พี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ลงพื้นที่ คลองสอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านสร้าง เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา พร้อมด้วยให้การสนับสนุนน้ำดื่ม และเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ

     โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณจำรัส ง้อบุตร กรรมการลุ่มน้ำบางปะกง สำหรับการติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร ประกอบไปด้วย รถแบคโฮ จำนวน ๓ คัน และเรือนวัตกรรม จำนวน ๒ ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากกรมชลประทาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ

     สำหรับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่คลองสอง ซึ่งเป็นคลองขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ที่ครอบคลุม ม.๘ และ ม.๙ ต.บ้านสร้าง นายอำเภอบ้านสร้างได้กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ แม้จะดำเนินการในพื้นที่คลองขนาดเล็ก หากแต่จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับน้ำสำหรับการทำการเกษตร การป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนอาจจะได้รับจากผักตบชวา และวัชพืชในลำคลอง ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่คลองสอง ยังเป็นการทำงานแบบเชิงรุก เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืช ตลอดจนผักตบชวาในคลองไหลลงไปสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งจะช่วยทำให้เป้าหมายของนายอำเภอบ้านสร้างในการที่จะคืนความสวยงามให้กับแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าใกล้ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น/


///ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์0878789225ปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.