Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมด - จอมทอง และร่วมเวทีสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปี 2565

 


วันพฤหัสบดีที่ มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมด - จอมทอง นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมด - จอมทอง ประชุม  พร้อมเข้าร่วมสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปี 2565  กอ.รมน.กทม. พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (เขตจอมทอง) โดยมีนายสวรรค์ จันทร์ม่วง เป็นประธานที่ประชุม  ซึ่งมีร้อยโท สิทธิฉัฐศ์  นัยเนตร เจ้าหน้าที่สันทนาการ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.กทม. ,สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ ,สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 ,ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจอมทอง และคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


*การประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมด - จอมทอง ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการ โดยให้คณะกรรมและหน่วยงานราชการได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุมตามลำดับ หลังจากนั้น กอ.รมน.กทม. ได้ดำเนินการจัดเวทีการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงานและรับทราบข่าวสารของประชาชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชนพร้อมกันนี้ยังเป็นการรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพ และบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ต่อไป


** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้สำรวจปัญหาความต้องการขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาตามความต้องการขององค์กรเกษตรกร ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกับ กอ.รมน. กรุงเทพมหานคร มาอบรมให้ความรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ตนเอง ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป
 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง---

 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ร้อยโท สิทธิฉัฐศ์  นัยเนตร เจ้าหน้าที่สันทนาการ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.กทม. ---

 

** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขับเคลื่อนโดย Blogger.