Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 2 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร

 

วันที่  30 พฤษภาคม 2565  ที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง กลุ่มองค์กรเกษตรกรเขตหนองจอก ร่วมจัดประชุมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร องค์กรเกษตรกร  โดยมีสิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ และมี ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ,กลุ่มองค์กรเกษตรกรเขตหนองจอก เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้* ธนาคารออมสินมีนโยบาย ในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มลูกค้าฐานราก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างกลุ่มลูกค้าฐานรากให้มีศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายและช่องทางในการให้บริการทางการเงินของธนาคาร และเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยดำเนินการจัดโครงการสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจชุมชน ธนาคารออมสินภาค 2

และมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “ศิลปะการเพ้นท์กระเป๋าผ้าวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชนชาวหนองจอก ให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบเงินทุน และนำไปต่อยอดพัฒนาอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


 

** นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง กล่าวว่า ขอขอบคุณธนาคารออมสินภาค 2 ที่ได้มาสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่เป็นอย่างมาก

** ข้อมูลภาพข่าว: กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.