Header Ads

 


ดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ.หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น 

ดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ.หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการเรียนรู้ พศ.....ถ้าร่างกฎหมาย ฉบับนี้ นี้ผ่าน กรรมาธิการ ผ่านกระบวนการรัฐสภาและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เป็นพรบ.ที่จะมา ประกาศ ใช้แทน พ.ร.บส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ 2551 สำหรับร่างพ.ร.บส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ ....ที่กำลังสร้างการรับรู้ และรับฟังความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้ จะเป็นพรบ.ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการพัฒนาบุคคลให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินัยตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

มีความพอเพียงมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ที่มีความรู้ใฝ่รู้ความรอบคอบมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการออกประกาศนียบัตร วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถดำเนินการเทียบระดับการศึกษาการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนได้ สำหรับโครงการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ....ได้ดำเนินการมาแล้ว ในจังหวัดเชียงรายจังหวัดกระบี่จังหวัดสกลนครและที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ภายในช่วงเดือนมิถุนายน 2565  ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภา เพื่อให้ส.สและสว. พิจารณาต่อไป/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.