Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร องค์กรเกษตรกร

 

วันที่  25 พฤษภาคม 2565  ที่ทำการชุมชนพิบูลย์ทรัพย์ 17 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร องค์กรเกษตรกร  โดยมีสิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ และมี ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ,นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง ,กศน.เขตหนองจอก ,กลุ่มองค์กรเกษตรกรเขตหนองจอก ,ศูนย์เทียนต่อเทียนเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้* ธนาคารออมสินมีนโยบาย ในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มลูกค้าฐานราก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างกลุ่มลูกค้าฐานรากให้มีศักยภาพในการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นเครือข่ายและช่องทางในการให้บริการทางการเงินของธนาคาร และเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยดำเนินการจัดโครงการสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจชุมชน ธนาคารออมสินภาค 2  และมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำพวงกุญแจ** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา  ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานที่จะขับเคลื่อนในอนาคต เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไป 


---- ปล่อยเสียงนายวิโรจน์  นิ่มเรือง  ประธานศูนย์เทียนต่อเทียน----

 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2----

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.