Header Ads
แม่เปิน จังหวัด​นครสวรรค์​ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร

     วันที่ 26 พฤษภาคม​ 2565​ เวลา 10.00​ น​นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมอำเภอแม่เปิน ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัด​นครสวรรค์​   โดย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกพืช คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมบริการทางการเกษตรจำนวนมากโดยโครงการฯนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร รวมทั้ง รับรู้ รับทราบสถานการณ์ความเดือดร้อนของชุมชน ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ และให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.