Header Ads
กรุงเทพมหานคร - สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ 2565 ที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีนายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ,สำนักงานเขตลาดกระบัง ,ประธานชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส และชาวชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้*โครงการชุมชนสัมพันธ์ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความต้องการ ความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมสานเสวนาให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการพบปะพูดคุย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อดี ข้อด้อย และความต้องการของชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สร้างจิตสำนึกรักชาติ รักสถาบัน และเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของภาครัฐให้กับประชาชนรับรู้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชน พร้อมกันนี้ยังเป็นการรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพ และบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การจัดเวทีการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ได้เชิญนางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง มาเป็นวิทยากรอบรมการปลูกผักสลัดน้ำนิ่งในกล่องโฟม โดยได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้มอบอุปกรณ์การปลูกผักสลัดน้ำนิ่งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ---- 

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.