Header Ads
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี : นำทีม "หน่วยงานกรมประมง" เดินหน้าลุยต่อแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของจังวัดปราจีนบุรี

 


    วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565

    นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมหน่วยงานกรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ำ กรมประมง ลงพื้นที่ บ.บางรุ่งโรจน์ ม.10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อรับฟังปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับ การขึ้นทะบียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การขอการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมงและยกระดับมาตรฐานเป็นมาตรฐาน GAP มกษ.7436-2563 และชี้แจงขั้นตอนการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เพื่อเพิ่มผลิตตามแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล ปี พ.ศ. 2564 จาก 1,447 เป็น 1,800 ตัน ในปี พ.ศ.2565 และเพิ่มเป็น 2,300 ตันในปี 2566 และเป็นโอกาสอันดี ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง ลงพื้นที่มาพบปะเกษตรกร ตามโครงการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) พบเกษตรกร ซึ่งลงใน 2 พื้นที่  คือ ต.บางพลวง และ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี รวมจำนวน 100 ราย เพื่อให้ความรู้ในการปัองกันโรคและแนวทางการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดี/////


ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.