Header Ads
นครสวรรค์ - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ บริหารจัดการแหล่งน้ำ
          นางพวงเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายรณเทพ อนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร นายอำนาจ วิลาวัลย์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ และคณะ พร้อมร่วมในการประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมฯ : 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ 
         โดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นต่างๆ อาทิ  

-ความเหมาะสมของขนาดแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  , การงบประมาณ 

-แนวทางหรือกระบวนการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือซ่อมแซมกรณีเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการถ่ายโอน
         อีกทั้งในที่ประชุมยังมีการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.