Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานหารือกับธนาคารออมสิน และนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA พัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

  
วันที่  3 มีนาคม 2565  ที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประสานหารือการพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง โดยมีสิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 , นักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง กลุ่มองค์กรเกษตรกรเขตหนองจอก และสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้
*จากการหารือครั้งนี้ ทางธนาคารออมสิน มีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน จากการดำเนินการโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านครูแดง ภายใต้ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของทีมนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ในปีนี้
** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการประสานหารือกับธนาคารออมสิน และนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA มองเห็นถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อยกระดับศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินโครงการ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐาน เศรษฐกิจแข็งแกร่ง มั่นคง เกิดการอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับได้สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนำไปสู่ความอย่างยั่งยืนต่อไป

 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวกรกมล มุสิกชาติ นักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าทีม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง


---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยสถาบันการเงินธนาคารออมสินภาค 2 ---- 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขับเคลื่อนโดย Blogger.