Header Ads
ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัดและศาสนสถาน เราทำความดี ด้วยหัวใจวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อถวายพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โอกาสนี้ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ข้าราชการ ทหาร (ร.2 พัน.1 รอ. ) ( ศฝ.นศท.มทบ.12)  กองร้อย อสจ.ปจ.ที่1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส.เเละประชาชนจิตอาสา รวม 200 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ หลังจากนั้น ทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณวัดและพระอุโบสถ ร่วมด้วย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 //ชาคริต เจริญชื่น ภ่ายภาพ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.