Header Ads
นราธิวาส-รมว.ศธ. เปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา : MOE Safety Center ที่ จ.นราธิวาส มุ่งหวังแจ้ง 4 กลุ่มภัย ผ่าน 4 ช่องทาง เพื่อนำไปสู่การดูแลมากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที


วันนี้ 3 มี.ค.65 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา : MOE Safety Center ที่หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายทศพล  สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยทั้งในด้านการศึกษา ซึ่งได้เปิดโครงการฯ ในวันนี้ ขณะเดียวกันในนามของนายกนรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบอุกภัยอยู่ในขณะนี้ รวมกว่า 190 แห่ง เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ช่วงสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้เร่งให้ความสำคัญกับครูให้รับการฉีดวัคซีน เพื่อให้โรงเรียนเปิดเรียนได้ปกติเด็กไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ ขณะนี้ครูทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และทยอยฉีดเข็มที่ 3 ขณะที่นักเรียนอายุ 12-18 ปี รับการฉีดเข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี เริ่มทยอยฉีดวัคซีนแล้ว 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว หรือ  MOE Safety Center  ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพราะเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งที่จังหวัดนราธิวาส เป็นการสัญจรเปิดงานครั้งที่ 5 จะเปิดทั่วประเทศรวม 8 ครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มีส่วนในการรับรู้โครงการฯ ซึ่งเน้นเรื่องการนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ให้เด็ก ผู้ปกครอง และครู ได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน มีการอบรมครูในการใช้งานแอปพลิเคชันไปแล้ว เพื่อเป็นกลไกเครื่องมือที่สามารถให้น้อง ๆ นักเรียนแจ้งปัญหาในเรื่องของภัยด้านความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากการระเมิดสิทธิ์ และภัยสุขภาพทางกายและจิต   แจ้งผ่าน 4 ช่องทาง www.moesafetycenter.com // Moble App. MOESafetyCenter // Line@ MOESafetyCenter //หรือโทร. 02-1266565 เพื่อนำไปสู่การดูแลมากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะความปลอดภัยในเรื่องสังคมออนไลน์


ด้านนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ระบบการเข้าถึงมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายของนัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา มุ่งเน้น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านป้องกัน ด้านปลูกฝัง และด้านปราบปราม เพื่อสามารถดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้ดูแล สร้างระบบความปลอดภัยในล่องทางต่าง ๆ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความปลอดภัยไปสู่กระทรวงศึกษาธิการ หรือเรียกว่า MOE Safety Center 

ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการฯ ได้ร่วมกับ 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ใน 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด

                                            ////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.