Header Ads
ประมงปราจีนบุรี ผนึกกำลังร่วมกับ อบจ. : ลงเรือตรวจการณ์ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ แตก EM Ball"โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภี-ทุ่งท่าแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "

นายปิติพร นิลพัฒน์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นายรวิพล ตันติวิมงคล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายธัญญา พรมมา เจ้าพนักงานประมง นางสาวจีราวรรณ พรมบุตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมลงเรือตรวจการณ์ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำปราจีนบุรี จำนวน 5 จุด ค่า DO อยู่ระหว่าง 3.9 - 4.7 mg/L แจก EM Ball ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ในแม่น้ำปราจีนบุรี ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียทุ่งสารภี-ทุ่งท่าแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ ตำบลรอบเมือง ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตำบลบางพลวง ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 15 ราย
พร้อมทั้งตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (ประเภทสัตว์น้ำในกระชัง) ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม /////ข่าว อลงกรณ์คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.