Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนด้านการตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรกับบริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด และกลุ่มองค์กรเกษตรกร

 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนเรื่องตลาดรับซื้อสินค้าเกษตร กับบริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก๊อดฟาร์มเมอร์กระทุ่มรายศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้* การประชุมหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำข้อเสนอด้านการตลาดส่งไปยัง บริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ซึ่งบริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด ได้นำเสนอว่าจะนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนมาขับเคลื่อนภาคการเกษตร และเสริมสร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการรับซื้อผลผลิตที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ประเภทพืชผัก ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และได้รับเงินที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ในราคาที่ถูก และรออีกหลายวันกว่าจะได้รับเงินจากผู้รับชื้อผลผลิตของเกษตรกรไป
** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด ได้เชิญสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือการวางแผนเรื่องตลาดรับซื้อสินค้าเกษตร ซึ่งทางสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครได้เชิญกลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก๊อดฟาร์มเมอร์กระทุ่มรายศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้านการตลาด ให้สามารถจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครออกสู่ตลาดต่อไป
 

- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายวีระ สรแสดง ผู้จัดการบริษัท เรส คิว ฟาร์ม จำกัด - 


- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายนันทวิทย์ จักสาน ที่ปรึกษาด้านการจัดการพื้นที่เกษตร- 

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.