Header Ads
น่าน-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด ในการประกวดร้านนิทรรศการของปีนี้ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้*การจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2565 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีการจัดการประกวดร้านนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น ประเภท 1.ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด 2.ประเภทส่วนราชการระดับอำเภอ ในส่วนของหลักเกณฑ์การให้คะแนนร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด จะให้คะแนนจากการจัดภูมิทัศน์ การใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความสวยงาม ความโดดเด่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการเข้าเยี่ยมชมและกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งปีนี้ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด มี รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ เป็นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับเป็นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ในส่วนของประเภทส่วนราชการระดับอำเภอ มี รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ เป็นของอำเภอภูเพียง 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เป็นของอำเภอเมืองน่าน 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เป็นของอำเภอเวียงสาส่วนเกณฑ์การให้คะแนนร้านนิทรรศการส่วนราชการระดับอำเภอ จะให้คะแนนจากการจัดภูมิทัศน์ การจัดร้านที่สื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความสวยงาม ความโดดเด่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และให้มีสัญลักษณ์บ่งชี้ของแต่ละอำเภอ และการสร้างแรงจูงใจในการเข้าเยี่ยมชมและกิจกรรมต่อเนื่อง
** นายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นมารับรางวัลชนะเลิศ ประเภทส่วนราชการ การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 การที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่ ต้องขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดร้านนิทรรศการได้ตรงตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องการจัดภูมิทัศน์ การนำทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ และนำภูมิปัญญาผสมกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสวยงาม จนเป็นจุดดึงดูดให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างไม่ขาดสาย

 

*** ข่าวโดย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.