Header Ads

 


เชียงราย - ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/ศบค.๑๙ มทบ.๓๗ พบปะประชาชน พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19

 เชียงราย - ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/ศบค.๑๙ มทบ.๓๗ พบปะประชาชน พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ  อาคารเม็งรายรวมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 


 เมื่อ ๔ ก.พ. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต. ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/ผอ.ศบค.๑๙ มทบ.๓๗ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ อำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ จว.ช.ร. ทั้งนี้ ได้ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ อาคารเม็งรายร่วมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.