Header Ads

 


นครสวรรค์ - ธ.ก.ส.สี่แคว แถลงนโยบายไตรมาส 4 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทอย่างมั่นคงและยั่งยืน


นายเจริญ​ชัย กสิสุวรรณ​ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดแถลงข่าวการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรร​ค์ ด้วยธนาคารได้เล็งเห็นความสำคัญของในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแผนวิสาหกิจของธนาคารระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟู พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาช่องทางตลาด ออฟไลน์ ด้วยตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้กับลูกค้า เกษตรกร ชุมชน​ และสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ โดยการนำผลผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรมาจำหน่ายในช่องทางการตลาดออฟไลน์

          โดยในวันที่ 29 มกราคม 2565​ ที่ผ่านมา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ โลตัส สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมตลาดนัดของดี วิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส.บริเวณ Food Center ของโลตัส สาขานครสวรรค์​ โดยมีการออกร้าน ของเกษตรกรลูกค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

ภาพ/ข่าว อัมภณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.