Header Ads
โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนำหลักปัชญาเศรษฐิกิจพอเพียงมาดำเนินการด้านอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ปลูกเลี้ยงสิ่งไหน ก็นำสิ่งนั้นมากิน ประหยัด เรียบง่าย ได้สารอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการ ที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านโคกลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ชึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับเขตแนวชายแดน ไทย – ลาว มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 200 กิโลเมตร ปัจจุบันมีครู 4 คน นักเรียน 23 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย คิดตามรายหัวของจำนวนเด็กนักเรียน  และส่วนหนึ่งราษฎรในพทชื้นที่ที่เป็นประชาชนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันดพเนินการทำเล้าไก่ สำหรับเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงกล และสระปลา โรงเพาะเห็ด เป็นต้น  เพื่อนำผลิตผลมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  นับว่าเป็นแหล่งอาหารหลักที่นำมาใช้เป็นโครงการอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งยังจำหน่ายกลับคืนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.