Header Ads

 


ชลบุรี - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จัดอบรม "โครงการเปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ"


ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจำเนียร ขาวจันทร์   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีเป็น ประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการประกอบอาหารสตรีทฟู๊ดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ช่วงอายุ 55-59 ปี จำนวน 20 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน เศรษฐกิจที่อิงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานการนำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร หลักการจัดรูปแบบและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ดเพื่อธุรกิจ การจัดการระบบคิดต้นทุนและการจัดจำหน่าย การประกอบอาหารสตรีทฟู้ดประเภททอด ประเภทนึ่ง ประเภทย่าง และประเภทอาหารจานเดียว โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง


ขับเคลื่อนโดย Blogger.