Header Ads
สนง.ปชส.อุตรดิตถ์​จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์)

 

 เมื่อเวลา​ 09.30​ น.ของวันที่​ 24​ ก.พ.65​ ที่ห้องประชุมแลบัว​ ต.ป่าเซ่า​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายสหวิช  อภิชัย​วิศรุต​กุล​ รองผวจ.อุตรดิตถ์​เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์)

โดยมี นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม​ ประชาสัมพันธ์​จังหวัดอุตรดิตถ์​ สื่อมวลชน​ อป.มช.​ ฝ่ายประชาสัมพันธ์​หน่วยงานต่างๆ​จำนวน​ 60​ คนเข้าร่วมจัดกิจกรรมจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานต่าง ๆ ของจังหวัด ในอันที่จะสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้เห็นชอบและประกาศใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลช

นของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการทำงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์​แห่งชาติ ซึ่งนโยบายและแผนฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งการปฏิรูป

ประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขาฯ และจังหวัดมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต และการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการ

บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อินโฟกราฟิกผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรบครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเครือข่าย

การประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้มแข็ง อุดมด้วยคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางจังหวัดได้อย่างแท้จริงนาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.