Header Ads
นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เปิดอาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่นารีพัฒนา


วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์  อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอาคารเอนกประสงค์และร่วมทำบุญขึ้นอาคารใหม่ บ้านแม่นารีพัฒนา หมู่ที่ 24 ตำบลนาบ่อคำ มีนางสาวพีชญาดา  ตาอ้าย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายประวิทย์  ปะนะตัง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายอนุพนธ์ ปรารมภ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสุรชัย ริ้วตระกูลไพรบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย ไทยตัน กำนันตำบลนาบ่อคำ นางรุ่งทิพย์ ไชยวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านแม่นารีพัฒนา และชาวบ้านแม่นารีพัฒนา ร่วมพิธีเปิดและร่วมทำบุญขึ้นอาคารใหม่ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านแม่นารีพัฒนา เพื่อความเป็นศิริมงคลของหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้านโดยให้มีกิจกรรมร่วมกัน สำหรับอาคารเอนกประสงค์บ้านแม่นารีพัฒนา เริ่มสร้างเมื่อเดือนวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งต่อเติมจากของเดิม และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณจากกำไรของกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่นารีพัฒนา จำนวน 300,000 บาท และจากการระดมทุนชาวบ้าน จำนวน 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท ทั้งนี้การก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านแม่นารีพัฒนาในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการก่อสร้างต่อเติม ไม่ได้จ้างแรงงานช่างแต่อย่างใดภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.