Header Ads
สุโขทัย “ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ


วันที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดสุโขทัย จัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่วัดหางตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบประกาศเกียรติคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอกงไกรลาศ พร้อมร่วมกับนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และพันธุ์ปลาช่วยเหลือประชาชน โดยภายในบริเวณงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดบูทให้บริการประชาชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ขณะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นอกจากให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแล้ว ยังได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิดเป็นจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ อำเภอกงไกรลาศ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน อีกด้วย


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.