Header Ads

 


ราชบุรี - มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
  วันที่ 20 ม.ค.65 ที่หอประชุม อ.เมืองราชบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ในจ.ราชบุรี   โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี


  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระเมตตาต่อราษฎร จึงโปรดพระราชทานสิ่งของ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระในเบื้องต้น รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดราชบุรี ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ ได้มีพลังกายและพลังใจสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยโดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อไป


  ทั้งนี้ เกษตรกรชาวจ.ราชบุรี รู้สึกทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร และทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป


  สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2565 จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 740 ราย สุกรจำนวน 1,307 ล้านตัว ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวด มีการดำเนินการตามแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในสุกร ปัจจุบันไม่พบสุกรตามลักษณะการป่วยหรือตายตามประกาศกรมปศุสัตว์แต่อย่างใด


/////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.