Header Ads
ราชบุรี - รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จ.ราชบุรี
 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จ.ราชบุรี


 วันนี้ (11 ม.ค.65)  นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  จังหวัดราชบุรี ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ (ปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 3 เมกะวัตต์) จำนวน 1 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนโคราช จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง  โดยมีคุณสุภาพร เกาสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง ให้การต้อนรับ ซึ่งปริมาณเชื้อเพลิงที่รับซื้อต่อโครงการ 3.25 ล้านตัน ตลอดอายุโครงการ, พื้นที่เพาะปลูกต่อโครงการ 1,800-2,000 ไร่  พร้อมสร้างความรู้ความใจให้กับวิสาหกิจชุมชนด้านพืชพลังงาน เกิดความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านภายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สร้างโอกาส  เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


 นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดไป


//////////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี 063-3786378
ขับเคลื่อนโดย Blogger.