Header Ads
ชลบุรี - วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 31 ปี


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 31  ปี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “เติมใจให้กัน” ซึ่งเป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคม โดยมีมูลนิธิที่เข้าร่วมรับมอบทั้งหมด 7 มูลนิธิ ได้แก่ 1.มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 2.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 3.มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 4.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา 5.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง 6.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 7.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา มูลนิธิละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

          นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำปี 2565 โดยเป็นการมอบให้กับบุตรพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุตรพนักงาน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 63 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.