Header Ads
อพท. จัดสัมมนา“Post COVID-19 : ก้าวข้ามสู่..การพัฒนาท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” ที่จ.สุโขทัยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดสัมมนา“Post COVID-19 : ก้าวข้ามสู่..การพัฒนาท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “Post COVID-19 : ก้าวข้ามสู่..การพัฒนาท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรมเทรเชอร์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ตามขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชนนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ของตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 400 คน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทุนทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.