Header Ads

 


ระยอง-สนข.รับฟังความคิดเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดทำ Model โครงข่ายการคมนาคม
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 ธ.ค.2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโมเดลโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก มีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาของโครงการฯ ให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ และเพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


นางวิไลรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำ Model โครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดังกล่าวขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 22 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำภาพรวมการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ที่เชื่อมโยงในแต่ละในแต่ละรูปแบบการขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามระยะเวลาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนจัดทำแผนงาน แผนการลงทุน และการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในแต่ละรูปแบบการจนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก เชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กนก มนต์อ่อน/วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.