Header Ads
ราชบุรี - คุมประพฤติ เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


 วันที่ 16 ธ.ค.64 นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจ.ราชบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 2 ใช้หลักสูตร 12 วัน โดยจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ที่บ้านสวนส้มทิพย์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี


 สำหรับการจัดอบรมแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ได้มุ่งเน้นให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพด้านจิตใจและสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการยอมรับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกการควบคุมตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสังคมและปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และได้รับการพัฒนา ฝึกทักษะอาชีพ เกิดแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ที่สำคัญจะไม่หวนกลับมาทำผิดซ้ำ


//////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.