Header Ads

 


พิจิตร-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์  ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2565  โดยมีนายชนก  มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้
* โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทั่วไป พร้อมด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่งถึง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกษตรกร โดยจะมีบริการให้ความรู้ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาปัญหาด้านเกษตรของคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกขยายพันธุ์พืช และยังมีการมอบพันธ์ปลาให้กับเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของตนเองต่อไป**ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์  ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้เปิดบริการให้คำแนะนำเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามของประชาชนที่ได้สอบถามเกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรต่อไป 


 

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร / นางสาวชมัยพร  การสมทรัพย์ ,ชูศักดิ์ อ้อยเฮิง  รายงาน

 

//////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.