Header Ads

 


กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดช่องแสมสาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 2 ธันวาคม 2564  พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธี พร้อมกำลังพลกองเรือยุทธการ หน่วยงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำรวจภูธรสัตหีบ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยกองเรือยุทธการได้ดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดโครงการอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา  และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ


ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.