Header Ads

 


จังหวัดระยองและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง




   จากสภาวะปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในปัจจุบัน นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม หากอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 จะพบว่ายังมีขยะที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องปริมาณ 7.88 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 จากปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยขยะมูลฝอยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก ทั้งปัญหาขยะทะเล หรือแม้กระทั่งการสะสมของไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอีกด้วย


   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จังหวัดระยองโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยองขึ้น ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2564 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน และตัวแทนสถานประกอบการร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมเก็ยขยะบริเวณลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การออกบูธให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การแก้ปัญหาขยะในทะเล การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ


   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักรู้ การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ภาคธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมให้ชาวระยอง นำแนวคิด “เลือกก่อนใช้ คิดก่อนที่จะทิ้ง” มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ปชส.ระยอง ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน







ขับเคลื่อนโดย Blogger.