Header Ads

 


จิตอาสาจันทบุรีในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมบรมนาถบพิตร รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยดูแลรักษาความสะอาดคู คลอง

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณหนองปึก ถนนจันทนิมิต ซอย 11 ซอยวิเวอร์ไซด์ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทนิมิต นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองปึกน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมบรมนาถบพิตรเนื่องในเดือนมหามงคล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และ สนองแนวพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา ต่อยอด  ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนี้ เพื่อสนับสนุนแผนการบูรณาการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคและยุงลายที่อาศัยในคู คลอง หนอง บึง รักษาสภาพคู คลอง หนอง บึง ให้เกิดความสะอาดไม่เน่าเสียสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำอาหารโปรตีนของมนุษย์ ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่โดยการบูรณาการในครั้งนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต รวม 3 แห่ง ได้แก่  หนองปึก / หนองตะแบก / คลองขี้หนอน 

ภาพ/ข่าวดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.