Header Ads
บ.กัลฟ์ เอ็มทีพี เทอร์มินอล​ จก.รับฟังความคิดเห็น​ประชาชน​ โครงการ​ก่อสร้างท่าเทียบเรือ​ขนถ่ายก๊าชธรรมชาติ​เหลว
บ.กัลฟ์ เอ็มทีพี เทอร์มินอล​ จก.รับฟังความคิดเห็น​ประชาชน​ โครงการ​ก่อสร้างท่าเทียบเรือ​ขนถ่ายก๊าชธรรมชาติ​เหลวเมื่อ​วันที่​ 8​ ธ.ค.2564 ที่โรงแรม​โกลเด้น​ซิตี้​ระยอง​ อ.เมืองระยอง​ นายอนันต์​ นาคนิยม​ รอง​ ผวจ.ระยอง​ เป็น​ประธาน​เปิดการประชุม​รับฟังความคิดเห็น​ของประชาชน​ ครั้ง​ที่​ 3 เพื่อทบทวนร่าง​รายงาน​การประเมิน​ผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​ ร่างรายงาน​มาตรการ​การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​ สำหรับโครงการ​ กิจการ​ หรือการดำเนิน​การที่อาจมีผลกระทบ​ต่อทรัพยากร​ธรรมชาติ​ คุณภาพ​สิ่งแวดล้อม​ สุขภาพ​ อนามัย​ คุณ​ภาพชีวิต​ของ​ประชาชน​ในชุมชนอย่างรุนแรงต่อโครงการ​ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าชธรรมชาติ​ ของ​ บ.กัลฟ์ เอ็มที​พี เทอร์มินอล จก.


ทั้ง​นี้​ บ.กัลฟ์ เอ็ม​ทีพี​ เทอร์มินอล จก.มีแผนพัฒนาโครงการ​ท่าเทียบเรือ​ขนถ่ายก๊าชธรรมชาติ​ ความยาว​หน้าท่ารวม​ 1,008 เมตร​ ตั้งอยู่​ท่าเรือ​อุตสาหกรรม​มาบตาพุด​ ระยะที่​ 3 ซึ่งการดำเนินการโครงการ​ดังกล่าว​ เข้าข่ายประเภทโครงการ​ตามประกาศ​กระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เรื่อง​ โครงการ​ กิจการ​ หรือการดำเนิน​การที่อาจมีผลกระทบ​ต่อทรัพยากร​ธรรมชาติ​ คุณภาพ​สิ่งแวดล้อม​ สุขภาพ​ อนามัย​ คุณ​ภาพชีวิต​ของ​ประชาชน​ในชุมชนอย่างรุนแรง​ ซึ่ง​ต้องจัดทำรายงานการประเมิน​ผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​ และ​หลักเกณฑ์​ วิธีการ​ และ​เงื่อนไข​ในการจัดทำรายงาน​การ​ประเมิน​ผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​(ฉบับ​ที่​ 2)​ พ.ศ.2562 ด้วยเหตุนี้​ บ.กัลฟ์ฯ จึงได้มอบหมายให้  บ.ทีแอลที คอลซัลแตนส์ จก.เป็นผู้ศึกษา​และ​จัดทำรายงานการประเมิน​ผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​ ซึ่ง​ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน​เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา​และจัดทำรายงานดังกล่าว​ โดยการประชุม​รับฟั​งความคิดเห็น​ของ​ประชาชน​ ครั้งที่​ 3 ดังกล่าว​ มีการเปิดการประชุม​พร้อมกับอีก 2 เวที ที่โรงแรมภูริมาศ​ บีช​ โฮเทล​ แอนด์​สปา​ อ.บ้านฉาง​ และอาคารเอนกประสงค์​ ปตท.วัดมาบตาพุด​ ​อ.เมืองระยอง โดย​มีวัตถุ​ประสงค์​เพื่อ​ให้ประชาชนผู้มีส่วน​ได้ส่วน​เสีย​และ​หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ได้​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​และ​ความครบถ้วน​สมบูรณ์​ของ​ร่าง​รายงาน​ฯ รวมถึง​นำเสนอ​ข้อมูล​ ข้อเท็จจริง​ และ​ข้อเสนอแนะ​เพิ่มเติมต่อร่างรายงาน​ดังกล่าว

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.