Header Ads
อบจ.สมุทรปราการ แถลงข่าวเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา    


นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา อบจ.สมุทรปราการ จำนวน 100,000 โดส สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน  โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) ได้ที่ เว็บไซต์ www.spkmoderna.com  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้กลุ่มที่ 1 สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 24 ปี ที่มีภูมิลำเนา หรือเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลทั่วไป อายุ 24 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน โดยมีภูมิลำเนา หรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม หรือซิโนแวค มาแล้ว 2 เข็ม ระยะห่าง 1 เดือน ส่วน Astra Zeneca ระยะห่าง 6 เดือน ซึ่งผู้รับวัคซีนต้องมีภูมิลำเนา หรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเปราะบาง 5 ประเภทที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้ และอบจ.ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป


ขับเคลื่อนโดย Blogger.