Header Ads

 


จ.สุโขทัย จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 94 แห่ง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 31 แห่ง โรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 36 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 27 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้บริการที่อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ได้เรียนรู้ได้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม ต่อไป 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.