Header Ads




จ.ยโสธร​ นำกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ​2​ ขนของดีให้ชาวระยอง​ ช้อปชิมอย่างจุใจ




เมื่อเวลา​ 15.00 น.วันที่​ 9 ธ.ค.2564 ที่​ศูนย์​การค้าเซ็นทรัล​ พลาซ่าระยอง​ อ.เมือง​ จ.ระยอง​ นายชัยวัฒน์​ แสงศรี​ รอง​ ผวจ.ยโสธร​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน​โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน​ กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ภายในประเทศ

งาน “THE BEST OTOP ยโสธร @ระยอง” ภูมิปัญญาอีสานก้าวไกลสู่สากล​ ซึ่ง​จัดขึ้นโดยจังหวัดยโสธร​ และสำนักงานพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ยโสธร​ และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก​เฉียงเหนือตอนล่าง​ 2 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าของดีของเด่นของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว​ โดยขนมาให้ชาวระยอง​ และใกล้เคียง​ได้ช้อปชิมอย่างจุใจ​


นายสุรชัย แดนพิบูลย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร​ กล่าวว่า​ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัด​ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภาคอีสาน และเป็นอัตลักษณ์ ของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในภาคอีสาน และปัจจุบันผู้บริโภค มีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ มีความเป็นสากลรวมทั้งความนิยมในต่างประเทศด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญามากขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่นิยมและต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบต่างๆ​ ให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นสากล เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกสามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร       แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้กำหนดให้สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศ มีความ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในการหาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้“หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง” ดังกล่าวขึ้น


ทั้ง​นี้​มีวัตถุประสงค์​ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” รวทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่ง​มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดยโสธร จำนวน  31 กลุ่ม/ราย อุบลราชธานี จำนวน 4 กลุ่ม/ราย ศรีสะเกษ จำนวน 3 กลุ่ม/ราย อำนาจเจริญ จำนวน 1 กลุ่ม/ราย และระยอง จำนวน 1 กลุ่ม/ราย รวม 40 กลุ่ม/ราย แยกเป็นประเภทอาหาร จำนวน 6 กลุ่ม  ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน  1  กลุ่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 15 กลุ่ม ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 14 กลุ่ม และประเภทสมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหารและยา จำนวน 3 กลุ่ม ระยะเวลาในการจัดงานรวม 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8- 12 ธันวาคม 2564 นี้

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.