Header Ads
ราชบุรี - มทภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของหน่วยขึ้นตรงมทภ.1
 เช้าวันนี้ (14 ธ.ค.) พล.ท. สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พล.ต.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ.พล.พัฒนา  1 พร้อมคณะนายทหารของกองพลพัฒนาที่ 1 ให้การต้อนรับ โดยแม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 1 ยังเป็นประธานประชุมมอบนโยบาย พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาขนของกองพลพัฒนาที่ 1 และหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำให้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายดุจญาติสนิท 


 จากนั้นจึงได้เดินทางมอบโอวาทให้กำลังพลของ กองพลพัฒนาที่ 1 โดยเน้นย้ำให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤตนอยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามนโยบายของกองทัพบก ให้เป็นที่พึงของประชาชน สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


 ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ มณฑลทหารบกที่ 16 (มทบ.16) ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะนายทหารของ มทบ.16 ให้การต้อนรับ โดยแม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ได้เข้าสักการะพระพุทธสิทธิชัยมงคลราชบุรี พร้อมเป็นประธานประชุมมอบนโยบาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติที่สำคัญ และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 


 จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 และ Bubble and seal เพื่อดูแลทหารใหม่ทุกนายอย่างดีที่สุด โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงแจ้งสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึ่งได้รับ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพออย่างเหมาะสม


 จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี และ กกร.มทบ.16 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมพบปะให้โอวาทกำลังพลในสังกัดของ มทบ.16 โดยขอให้กำลังพลทุกนาย มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติงาน ในฐานะทหารของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ให้กำลังพลของหน่วยช่วยกัน สร้างความเชื่อมั่น การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่วนผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก 


//////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.