Header Ads
ชลบุรี - นครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น


ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้านขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในสังคมและในพื้นที่ พร้อมด้วยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในสังคมและในพื้นที่ต่อไป เพื่อเน้นการถ่ายทอดข้อมูลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชากรและชุมชนในพื้นที่ และให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยมีผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การสนับสนุน และมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมเป็นการจัดพื้นที่ให้เหมือนกับเวทีรำวงสมัยก่อน มีการร้องเพลงรำวงพื้นบ้านในแนวต่าง ๆ โดยให้ประชาชนในชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ได้มาร่วมกิจกรรมโดยการเต้นตามจังหวะเพลง ซึ่งถือว่าเป็นการให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ได้มารวมตัวกันออกกำลังกาย สร้างจิตใจและอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใส ได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.