Header Ads

 


เชียงรายปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯป้องกันไฟป่าหมอกควัน


ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานประกาศวาระจังหวัดและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 จังหวัดเชียงรายในปี 2564 -2565 พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนประชาชนให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมประกาศกำหนดห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565 

สำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มักประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน โดยมีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ เช่นการเผาในที่โล่ง การจราจรขนส่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดน ประกอบกับลักษณะอากาศในห้วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี จะมีความแห้งแล้ง ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายเป็นภูเขาสูง มีแอ่งลึกในบางพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพในการเตรียมพร้อมป้องกันเพื่อควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่ 

นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันไม่ได้เป็นเพียงวาระจังหวัดเชียงรายเท่านั้นแต่เป็นวาระระดับชาติ ระยะนี้เป็นระยะเตรียมการ (ตุลาคม – มกราคม) และจะมีประกาศห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยมียุทธศาสตร์ตั้งแต่การมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้ควบคุมดูแลและสื่อสารกับประชาชน และทางจังหวัดจะมีกลยุทธ์นำคนในหมู่บ้านมาเป็นชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้าน และจะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลงแต่ละพื้นที่ตามปฏิทิน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและลดการสะสมฝุ่นควันในอากาศ และกำหนดให้ทุกอำเภอมีห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) เพื่อรองรับหากระดับ PM 2.5 เกินมาตรฐาน


ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ  ภัทรทองศักดิ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.