Header Ads
ชุมพร - ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามเหตุดินเลื่อนสไสด์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  เมื่อ 15.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร และชุดปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.ชพ. ลงพื้นที่ติดตามเหตุดินเลื่อนสไสด์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร และบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และสั่งการให้ ปภ.นำคำสั่งจังหวัดเรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการอยู่อาศัย มาปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

        จากนั้น นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ. พร้อม นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และคณะฯ ได้เดินเยี่ยมบ้านบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ ได้แจ้งเตือนเจ้าบ้าน/ผู้ครอบครองดูแลบ้าน ให้เฝ้าระวังหากเกิดเหตุอันสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์และให้รีบแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอในพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบในทันที หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข 089-203-1423 (นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ.)

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

  เมื่อ 15.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด


ชุมพร และชุดปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.ชพ. ลงพื้นที่ติดตามเหตุดินเลื่อนสไสด์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร และบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และสั่งการให้ ปภ.นำคำสั่งจังหวัดเรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการอยู่อาศัย มาปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

        จากนั้น นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ. พร้อม นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และคณะฯ ได้เดินเยี่ยมบ้านบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ ได้แจ้งเตือนเจ้าบ้าน/ผู้ครอบครองดูแลบ้าน ให้เฝ้าระวังหากเกิดเหตุอันสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์และให้รีบแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอในพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบในทันที หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข 089-203-1423 (นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ.)

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ขับเคลื่อนโดย Blogger.