Header Ads
ชลบุรี - เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปสับปะรดศรีราชาให้กับประชาชน เล็งต่อยอดสับปะรดศรีราชาสู่ความยั่งยืน


ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน โดยมีสิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีนางสาวชลินดา โสภา ผู้ประกอบการ "OTOP" ในชื่อ "คุณเฌอ ขนมหวาน" จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  และ นางวัลลภา บ่อทอง  ผู้ประกอบการ "OTOP" ในชื่อ "คุณวัลลภา ขนมชั้นใบเตย" จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดหลักสูตรสอนทำสูตรแยมสัปปะรด และสูตรน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำสับปะรดที่มีอยู่ในชุมชนในมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและเป็นช่องทางการสร้างรายได้แก่ครอบครัว

โดยนายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้เผยว่าเทศบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรด ซึ่งเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมามากกว่าในพื้นที่อำเภอศรีราชา ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง จนได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (สับปะรดศรีราชา) แต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ความต้องการของตลาดลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลันตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ ดังนั้น กลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝน และพัฒนาทักษะในการรักษาคุณภาพ หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ โดยการแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเสริมสร้างอาชีพใหม่ ๆ ในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงด้านอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและต่อยอดสับปะรดศรีราชา นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่น สร้างสมาชิกกลุ่มอาชีพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.