Header Ads
โครงการขับดคลือน เกษตรกรรมแบบยั้งยืนปี 2564 ตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459
วันที่ 25 พย.2565นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือนซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน โดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาวังกระพี้และสำนักงาน เทศบาลตำบลหาดกรวดโดย นายจักรวาล สิทธิวุฒิ ผู้จัดการสาขาวังกระพี้กล่าวว่า ธกส.พร้อมขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับเกษตรกรด้วยโครงสร้างความเข้มแข็งระดับครัวเรือน(โครงการ 459 ) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับให้มีความหมายว่า เดินออกจากบ้าน 4-5 ก้าวก็มีอาหารปลอดภัยไว้กินซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเมื่อมีผลผลิตเหลือบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งบางชุมชนสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ที่ห้าง Modem Trde ได้

โดยมีนายมงคล ผดุงไทย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะให้การต้อนรับ


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.