Header Ads
พอ.สว.สุโขทัย ออกให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ป้องกันโควิด-19 ในถิ่นทุรกันดารหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ป้องกันโควิด-19 และดูแลรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนทั่วไปในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รวมจำนวน 190 คน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม และด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งอำนวยความสดวกให้กับประชาชน ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ไปรับบริการเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 60 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 และได้กำหนดให้จังหวัด พอ.สว. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 12 – 24 ครั้งต่อปี ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.