Header Ads




เพื่อชาติ และ ราชนาวี พร้อมปฏิบัติทุกภารกิจ อย่างมืออาชีพ (Proud to serve the country, Proud to serve the navy ; With combat - ready and professional naval forces)


ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรง ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลของกองเรือยุทธการ เพื่อได้รับทราบถึงนโยบาย ตลอดจนโอวาท แนวทางการปฏิบัติ และคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา (Commander's Guidance) ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 ให้การปฏิบัติงานของหน่วยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือกำหนด

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 1330 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบนโยบายผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่กำลังพลกองเรือยุทธการ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ 1 และผ่านระบบ VTC ไปยังหน่วยต่างๆ ของกองเรือยุทธการ

นโยบายผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกองเรือยุทธการ มากำหนดอย่างครบถ้วน โดยได้มุ่งเน้นกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ การเตรียมและดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การให้การสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง การเร่งรัดงานตามแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล และการปรับตัวในการทำงานในสภาวะที่มีโรคระบาดร้ายแรง ให้สามารถทำงานบรรลุภารกิจที่มอบหมายได้ในทุกภารกิจ 

ตามนโยบายผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายมีผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ จำนวน 8 ประเด็น คือ

  1. เสริมสร้างและดำรงความเป็นผู้นำ (Leadership)

  2. เสริมสร้างคุณค่าของกำลังพล (Value of Personnel)

  3. เสริมสร้างการเรียนรู้และความคล่องตัว (Learning and Agility)

  4. มุ่งสู่ความสำเร็จของหน่วย (Organizational Success)

  5. บริหารจัดการบนข้อเท็จจริง (by Fact)

  6. ส่งเสริมการช่วยเหลือประชาชน (Public Contributions)

  7. ส่งเสริมการมีจริยธรรมและความโปร่งใส (Transparency and Ethics)

  8. มุ่งส่งผลผลิตและคุณค่า (Value and Outputs)







ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.